Aktualności OZE

Aktualne uwarunkowania prawne OZE w Polsce

Rynek odnawialnych źródeł energii (OZE) jest obszarem regulowanym prawnie. Aktualnie  obowiązującym aktem normatywnym jest Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348  z późń.zm.) .  W dniu 11 września 2013 roku weszła w życie nowelizacja Ustawy Prawo Energetyczne, zwana również „małym trójpakiem” (Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw- Dz.U. 2013 poz. 984), która ma na celu dostosowanie obowiązujących w Polsce przepisów do standardów europejskich w kwestii wykorzystania OZE , zawartych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE (Dz.U. UE L 09.140.16). Tak zwany trójpak energetyczny ma na celu stworzenie zbioru odrębnych przepisów prawnych wyrażonych w formie ustaw: Prawo gazowe, Ustawa o OZE oraz Nowa Ustawa Prawo Energetyczne.

Sektor OZE w wyniku wprowadzenia zapisów „małego trójpaku” zyskał:

- uszczegółowienie definicji odnawialnych źródeł energii (OZE) - obejmuje  ona źródło, wykorzystujące w procesie przetwarzania  energię  wiatru,  promieniowania  słonecznego,  aerotermalną,  geotermalną,  hydrotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną   z biomasy, biogazu pochodzącego ze składowisk odpadów, a także biogazu powstałego   w  procesach  odprowadzania  lub  oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych  szczątków roślinnych i zwierzęcych.

- klasyfikacja OZE wg mocy – podział na mikro instalacje i małe instalacje, gdzie mikro instalacje to odnawialne źródła energii, o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym  niższym niż 110 kV lub o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 120 kW; małe instalacje to z kolei odnawialne źródła energii, o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 40 kW i nie większej niż 200 kW, przyłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej większej niż 120 kW i nie większej niż 600 kW

- zwolnienie producentów w mikro instalacjach z obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej

- narzucenie obowiązku zakupu energii (przez operatora sieci) wyprodukowanej w mikro instalacji. Na operatorze (w podległym mu obszarze) ciąży obowiązek zakupu energii wytworzonej przez osoby fizyczne niebędącymi przedsiębiorcami w mikro instalacjach (do mocy 40 kW),

- certyfikacja instalatorów OZE - doprecyzowanie warunków i trybu wydawania  certyfikatów  instalatorom mikro instalacji i małych instalacji oraz akredytowania  organizatorów  szkoleń.  Certyfikat  wydawany jest przez prezesa Urzędu Dozoru Technicznego po ukończeniu szkolenia u  akredytowanego organizatora szkoleń oraz  zdaniu  egzaminu.  Prezes  UDT  prowadzi  rejestry  certyfikowanych  instalatorów,  wy danych certyfikatów oraz akredytowanych  organizatorów szkoleń. 

- określenie zasad ustalania krajowego planu działania w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz monitorowania rynku energii elektrycznej, ciepła lub chłodu z odnawialnych źródeł energii, biogazu rolniczego, a także rynku biokomponentów, paliw ciekłych i biopaliw ciekłych stosowanych w transporcie

Należy również zaznaczyć, że sektor OZE utracił w następujących obszarach:

- stała cena zakupu - za energię operator będzie płacił jedynie 80 % średniej  ceny sprzedaży energii elektrycznej według  cennika z minionego roku kalendarzowego  ogłoszonego przez Prezesa URE

Zapisy zawarte w Ustawie Prawo Energetyczne nie rozwiązują i nie rozwiążą wszystkich problemów sektora energetycznego. Niezbędne jest stworzenie niezależnych od siebie, odrębnych zbiorów przepisów, czyli wprowadzenie tzw. Dużego trójpaku energetycznego. Branża OZE ze zniecierpliwieniem oczekuje i obserwuje postęp prac nad Ustawą o OZE trwający już ponad 5 lat. W chwili obecnej gotowy jest projekt Ustawy o OZE, który został przestawiony i przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 18 kwietnia 2014 r. Jednocześnie Rada Ministrów zobowiązała Ministra Gospodarki do notyfikowania projektu ustawy Komisji Europejskiej. W kolejnym artykule przyjrzymy się bliżej najnowszemu projektowi Ustawy o OZE oraz spróbujemy zaprognozować czas jej wejścia w życie.

Autor: MP

Wróć