Mikro instalacje

W Ustawie z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne mikroinstalacja została zdefiniowana jako odnawialne źródło energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV. Na mocy nowelizacji, właściciele takich instalacji, produkujących energię elektryczną, zostali zwolnieni z obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej.

Ponadto Zapisy Ustawy wprowadzają znaczne ułatwienia dla prosumentów w procesie inwestowania w systemy wytwarzające energię elektryczną z mikroinstalacji. Ustawa zwalnia wytwarzanie energii elektrycznej z mikroinstalacji i jej sprzedaży przez osobę fizyczną niebędącą przedsiębiorcą z obowiązku uzyskania koncesji. 

mikro instalecje pv dach eip enrgy  mikro instalacja pv dach eip enrgy

 

Poprawka do Ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059) nakłada na sprzedawcę z urzędu obowiązek zakupu tej energii po cenie równej 80 proc. średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej w poprzednim roku kalendarzowym. Ma to zachęcić wytwórców do zużywania wytworzonej energii elektrycznej na własne potrzeby, a sprzedawców z urzędu – do kupna tej energii.