Rozwiązania hydro

Kompleksowe doradztwo w zakresie inwestycji w projekty MEW

Ostateczny projekt elektrowni wodnej stanowi wynik złożonego procesu iteracyjnego, uwzględniającego oddziaływanie na środowisko oraz różne warianty techniczne, poddawane następnie ocenie kosztowej i analizie ekonomicznej. 

Energetyka wodna to pozyskiwanie energii wód i przekształcenie jej na energię mechaniczną przy użyciu turbin wodnych, a następnie na energię elektryczną dzięki hydrogeneratorom. 

W elektrowniach wodnych wykorzystuje się spadek wody najczęściej na zaporach wodnych. Jest to przede wszystkim energia z wód śródlądowych o dużym natężeniu przepływu i spadzie mierzonym różnicą poziomów wody górnej i dolnej z uwzględnieniem strat przepływu.

Warunkiem koniecznym do budowy hydroelektrowni jest istnienie – na określonym odcinku cieku wodnego – wystarczającego spadu i wystarczającej ilości wody (przepływu), wykorzystując przy tym naturalne ukształtowanie terenu lub budując odpowiednie zapory i tamy.rozwiazania hydro eip energy  rozwiazania hydro eip energy rozwiazania hydro eip energy

 

PODZIAŁ ELEKTROWNI WODNYCH ZE WZGLĘDU NA:

WIELKOŚĆ:

MAŁE ELEKTROWNIE WODNE

Najczęściej przyjmuje się określenie małych elektrowni wodnych (MEW) na podstawie sumy zainstalowanych generatorów. Może zależeć ono również od wielkości spadu wody. Dlatego też, państwo, bądź organizacja decydują o wielkości przyjmowanej mocy. Zależy to przede wszystkim od stopnia uprzemysłowienia. W Polsce małe elektrownie wodne to obiekty o mocy do 5 MW.

Wewnętrzny podzial MEW:

  • Mikro elektrownie wodne - moc instalowana do 100 kW
  • Mini elektrownie wodne - moc instalowania do 1MW.
  • Małe elektrownie wodne - moc instalowania wynosi od 1 do 5 MW

MEW można również podzielić na:

  • Niskospadowe ( 2- 20 m)
  • Średniospadowe ( 20- 150 m )
  • Wysokospadowe ( powyżej 150 m )
  • Pływające po rzece
  • Derywacyjne ( wykorzystują spad po spiętrzeniu rzeki za pomocą jazu i kanał łączący najkrótszą trasą dwa przekroje rzeki)

DUŻE ELEKTROWNIE WODNE

Są bardzo rozpowszechnione na świecie i ze względu na dużą ingerencję w środowisko naturalne mówi się, że nie są ekologiczne. Niestety mimo zalet takich jak oszczędność paliw naturalnych ten rodzaj elektrowni ma też wiele wad. Przede wszystkim koszty inwestycyjne są o wiele większe, a ich budowa i wykorzystywania przyczynia się do zmian biologicznych w strukturach rzecznych.

 

SPOSÓB DOPROWADZENIA WODY DO TURBIN:

PRZEPŁYWOWE

Elektrownie przepływowe budowane są zwykle na rzekach nizinnych o niewielkim spadku, gdzie brak jest możliwości magazynowania wody w zbiorniku. Ilość wyprodukowanej energii zależna jest głównie od chwilowego przepływu wody w korycie rzeki. Elektrownia tego typu wykorzystuje do produkcji energii wody płynące w korytach rzek, w danym momencie, a zlokalizowana jest w budynku będącym przedłużeniem przegradzającego rzekę jazu

DEREWACYJNE

Elektrownie te wykorzystują kanał derywacyjny. Osiąga się w ten sposób większe spiętrzenie.  Wewnątrz kanału (rurociągu) umieszczona jest turbina wodna. Elektrownie derywacyjne budowane są przeważnie na rzekach górskich, cechujących się bystrym nurtem a przy tym niewielkim przepływem

REGULACYJNE (ZBIORNIKOWE)

Zbiornik wody znajdujący się przed elektrownią pozwala na produkcję energii o mocy większej, niż moc odpowiadająca chwilowemu dopływowi wody. Zadaniem zbiornika jest wyrównywanie sezonowych różnic w ilości przepływającej wody, niwelując tym samym sezonowe spadki mocy

SZCZYTOWO-POMPOWE

Elementem charakterystycznym dla takich elektrowni są dwa zbiorniki wodne, zlokalizowane przed i za elektrownią (górny i dolny). Elektrownie tego typu pełnią rolę akumulatora energii dla systemu energetycznego. W okresie małego zapotrzebowania na energię elektrownia pobiera energię z sieci i przepompowuje wodę znajdującą się w zbiorniku dolnym do zbiornika górnego. W godzinach dużego zapotrzebowania na energię elektryczną woda z górnego zbiornika wypuszczana jest z powrotem do zbiornika dolnego, przyczyniając się w ten sposób do produkcji energii elektrycznej oddawanej do sieci. W odróżnieniu od wyżej wymienionych elektrowni, elektrownie szczytowo – pompowe są niezależne od dopływu naturalnego wody. Dopływ wody konieczny jest tylko ze względu na uzupełnienie strat wody powstałych na skutek infiltracji oraz odparowania.